Privacyverklaring

Onze organisatie

Flexwerkportaal is een organisatie die een online inhuurportaal aanbiedt. Opdrachtgevers kunnen tijdelijke inhuur- en adviesopdrachten plaatsen op het portaal. Wanneer een opdracht geplaatst wordt, kunnen leveranciers vanuit de gehele markt reageren en meedingen naar de opdracht. Dit kunnen zijn:

 • ZZP’ers
 • Detacheringbureaus
 • Bemiddelaars
 • Uitzendbureaus

Flexwerkportaal is volledig onafhankelijk en niet gebonden aan enige andere organisatie. Dit waarborgt dat het proces op een eerlijke en transparante wijze verloopt. Flexwerkportaal is geen bemiddelaar en zal nooit haar werknemers of anderen namens Flexwerkportaal voordragen voor inhuuropdrachten.

Flexwerkportaal heeft verwerkersovereenkomsten gesloten met de opdrachtgevers. Hierin wordt Flexwerkportaal gekend als ‘verwerker’ en de opdrachtgever als ‘verwerkingsverantwoordelijke’.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Flexwerkportaal verwerkt persoonsgegevens die een leverancier uit eigen beweging aanbiedt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die een leverancier verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Flexwerkportaal verwerkt mogelijk de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Overige bijzondere gegevens welke uitsluitend vrijwillig door een leverancier worden aangeleverd bij een inschrijving op een inhuuropdracht. Een voorbeeld is een pasfoto op een CV.

Doel en grondslag op basis waarvan wij persoonsgegevens verwerken

Flexwerkportaal verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om de begeleiding van de inhuurbehoefte van de opdrachtgever zo volledig mogelijk te laten verlopen.
 • Leverancier de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
 • Leveranciers te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief.
 • Verzenden van e-mails over nieuwe gepubliceerde opdrachten.
 • Informeren over wijzigingen van onze diensten, producten en voorwaarden.
 • Het opstellen en verzenden van facturen.
 • Indien Flexwerkportaal hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die Flexwerkportaal nodig heeft voor onze belastingaangifte.

Flexwerkportaal verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:

 • Overeenkomst
 • Toestemming

Geautomatiseerde besluitvorming

Flexwerkportaal neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar bijvoorbeeld een medewerker van Flexwerkportaal tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Flexwerkportaal bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor uw gegevens zijn verkregen, tenzij de wet ons verplicht gegevens langer te bewaren. De bewaartermijn kan per doel verschillen en is ook afhankelijk van het karakter van de gegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

Flexwerkportaal verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Het updaten of verwijderen van uw gegevens

U kunt op elk moment uw profielgegevens bekijken, corrigeren, updaten of wijzigen. Daarvoor hoeft u alleen maar in te loggen op uw persoonlijke account. U kunt uw persoonlijke account op Flexwerkportaal ook in zijn geheel verwijderen. Uw gegevens zijn dan niet toegankelijk voor u noch voor derden op het internet. Wanneer u uw instemming met onze Privacyverklaring wilt intrekken, neem dan contact op met ons. Wij maken u er wel op attent dat wanneer u uw instemming intrekt, u onze diensten misschien niet meer zult kunnen gebruiken en uw persoonlijke account met alle profielgegevens zal worden verwijderd.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Flexwerkportaal gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Uw Rechten

U kunt bij ons een verzoek indienen tot inzage, rectificatie en aanvulling, beperking, dataportabiliteit en vergetelheid (het recht om ‘vergeten’ te worden). Tevens kunt u ook bezwaar maken tegen de gegevensverwerking. Dit kunt u sturen naar herman(@)flexwerkportaal.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de volgende onderdelen zwart: pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN). Dit ter bescherming van uw privacy. Flexwerkportaal zal zo snel mogelijk reageren met een maximum termijn van één maand. Flexwerkportaal wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Flexwerkportaal neemt de bescherming van uw gegevens uiterst serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze functionaris gegevensbescherming. Flexwerkportaal, Richelhof 8, 2651 NJ Berkel en Rodenrijs
Functionaris Gegevensbescherming:
De heer H.G. van Hoeven, herman(@)flexwerkportaal.nl