Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

In deze algemene woorden wordt verstaan onder:

a. Flexwerkportaal: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PIMworks B.V., gevestigd te Rijswijk, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 76024326
b. Leverancier: de natuurlijke of rechtspersoon, danwel diens rechtsopvolger, die gebruik maakt van dienstverlening van Flexwerkportaal, onder meer bestaande uit gebruikmaking van het online inhuurportaal van Flexwerkportaal, ten behoeve van het doen van een aanbieding voor een inhuuropdracht bij een Opdrachtgever.
c. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon, danwel diens rechtsopvolger, die gebruik maakt van dienstverlening van Flexwerkportaal, onder meer bestaande uit gebruik van het online portaal van Flexwerkportaal om inhuuropdrachten te publiceren.

Artikel 2: Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden die Flexwerkportaal verricht ten behoeve van Opdrachtgevers en Leveranciers, te rekenen vanaf de datum van inschrijving op het online portaal door een Opdrachtgever of Leverancier.

Artikel 3: Onderwerp van de inschrijfvoorwaarden

3.1. Opdrachtgever maakt gebruik van het online portaal van Flexwerkportaal om inhuuropdrachten te publiceren. Via Flexwerkportaal ontvangen de aangesloten Opdrachtgevers een e-mail notificatie van alle nieuwe inhuuropdrachten. Voor het gebruik van de online marktplaats zijn door Opdrachtgever geen kosten verschuldigd.
3.2. Leverancier maakt gebruik van de online marktplaats van Flexwerkportaal om in aanmerking te komen voor een inhuuropdracht bij de aangesloten Opdrachtgevers. Via Flexwerkportaal ontvangt de Leverancier de voor hem relevante inhuuropdrachten, waarop online door de Leverancier een aanbieding kan worden gedaan. Voor het gebruik van de online marktplaats zijn door Leverancier geen kosten verschuldigd.
3.3. Zodra een aangesloten Opdrachtgever te kennen heeft gegeven gebruik te willen maken van de diensten van Leverancier, en Leverancier zich bereid verklaart deze diensten te verlenen, is er sprake van een inhuuropdracht. Deze wordt separaat vastgelegd in een Overeenkomst van opdracht (hierna te noemen: ‘Overeenkomst’) tussen Opdrachtgever, Leverancier en Flexwerkportaal. Zodra deze Overeenkomst van kracht is, ontstaat een directe Opdrachtgever -Opdrachtnemer relatie tussen de betreffende Opdrachtgever en Leverancier.
3.4. Ten behoeve van elke inhuuropdracht verricht Flexwerkportaal voor Opdrachtgever de volgende facilitaire diensten: (A) Het helpen opstellen van de marktplaatsuitvraag en de gunningscriteria op het online portaal;

(B) De publicatie van de inhuuropdracht en het verspreiden van de inhuuropdracht op social media en eventueel relevante vacaturesites;

(C) Het beantwoorden van vragen van Leveranciers over inhuuropdrachten;

(D) Het controleren van de reacties op volledigheid, juistheid en correctheid;

(E) Het uitnodigen van kandidaten voor een gesprek bij de Opdrachtgever;

(F) Het gemotiveerd afwijzen van kandidaten;

(G) Het opstellen van de Overeenkomst tussen Leverancier en de aangesloten Opdrachtgever en het bemiddelen bij en opstellen van eventuele verlengingen;
3.5. Ten behoeve van elke inhuuropdracht die tot stand komt met een aangesloten Opdrachtgever, verricht Flexwerkportaal voor Leverancier de volgende facilitaire diensten: (A) Het opstellen van de Overeenkomst tussen Leverancier en de aangesloten Opdrachtgever en het bemiddelen bij en opstellen van eventuele verlengingen; (B) Faciliteren van een urenregistratiemodule, waar de Leverancier maandelijks de gewerkte uren registreert en de leidinggevende van de aangesloten deelnemende Opdrachtgever dit accordeert (dit is een optie); (C) Het mogelijk uitoefenen van de kassiersfunctie, zoals bedoeld in artikel 6; (D) Monitoren van de Overeenkomst; (E) Ondersteuning bij vragen; (F) Ondersteuning in geval van conflictsituaties bij uitvoering van de opdracht; (G) Leveren en beheren van een digitaal dossier, voorzien van alle relevante documenten.
3.6. Indien een Opdrachtgever via Flexwerkportaal – meer in het bijzonder de diensten zoals genoemd in artikel 3.4 – in contact is gekomen met een voorgestelde kandidaat voor een inhuuropdracht en de Opdrachtgever of een aan Opdrachtgever gelieerde partij een arbeidsovereenkomst of een overeenkomst van opdracht aangaat met de kandidaat binnen zes maanden nadat dit contact tot stand is gekomen, wordt Opdrachtgever geacht een inhuuropdracht te hebben verstrekt overeenkomstig het voorstel waarmee de diensten van de kandidaat werden aangeboden.
3.7. Indien een kandidaat via meerdere Opdrachtnemers aangeboden wordt op een opdracht, neemt Flexwerkportaal de aanbieding in behandeling van de Opdrachtnemer die aantoont als eerste toestemming te hebben ontvangen van de kandidaat.
3.8 Een door Opdrachtgever bij Flexwerkportaal geplaatste opdracht is exclusief. Dat betekent dat Opdrachtgever de opdracht alleen via Flexwerkportaal uitzet. De exclusiviteit eindigt als zich tijdens de reactietermijn geen geschikte kandidaten aanmelden of als daarna geen inhuuropdracht tot stand komt, onverminderd het in artikel 3.6 bepaalde.

Artikel 4: Communicatie

4.1. De communicatie over de invulling van een Opdracht waarvoor een Opdrachtnemer kandidaten aanbiedt, geschiedt uitsluitend via het online portaal of via telefoon of e-mail van Flexwerkportaal.
4.2. De communicatie tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer over de Opdracht gedurende de looptijd van de Overeenkomst, geschiedt uitsluitend via Flexwerkportaal of het online portaal.
4.3. Opdrachtnemer zal geen initiatieven nemen naast de communicatie via het online portaal, contact op te nemen met contactpersonen van Opdrachtgever voor eventuele kennismakingen, acquisitie, evaluaties en andere aanleidingen.
4.4. Opdrachtgever zal initiatief nemen, contact op te nemen met Opdrachtnemer indien daar naar inzicht van Opdrachtgever aanleiding voor is.

Artikel 5: Vergoedingen

5.1. Leverancier is voor het verrichten van de ten behoeve van haar te verlenen diensten als bedoeld in artikel 3 en eventuele overige diensten per door een aangedragen kandidaat gewerkt uur bij de aangesloten Opdrachtgevers een vergoeding verschuldigd aan Flexwerkportaal. De vergoeding verschilt per inhuuropdracht, wordt duidelijk gecommuniceerd in de marktplaatsuitvraag en het reactieformulier en uiteindelijk vastgelegd in de Overeenkomst.
5.2. Leverancier zal in het online portaal maandelijks achteraf opgaaf doen van het daadwerkelijk aantal gewerkte uren.
5.3. Flexwerkportaal zal op basis van de geaccordeerde gewerkte uren maandelijks een factuur voor de door haar verrichte werkzaamheden aan Leverancier verstrekken. Flexwerkportaal hanteert een betalingstermijn van 30 dagen. Indien de Leverancier de verschuldigde bedragen niet binnen deze termijn betaalt, is de Leverancier van rechtswege in verzuim en zal de Leverancier, onverminderd haar overige verplichtingen, over het openstaande bedrag de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW verschuldigd zijn.

Artikel 6: Facturatie en kassiersfunctie

Afhankelijk van de opdrachtgever vervult Flexwerkportaal de facturatie en eventueel de kassiersfunctie:

6.1. Wanneer er op verzoek van de Opdrachtgever gebruik wordt gemaakt van de kassiersfunctie, zal Flexwerkportaal dat aan Leverancier kenbaar maken. In dat geval treden artikel 6.2 en 6.3 in werking.
6.2. Namens Leverancier levert Flexwerkportaal opgemaakte facturen ten behoeve van de verrichte inhuuropdracht van Leverancier aan de aangesloten Opdrachtgever(s). De facturen voldoen aan de wettelijke eisen en staan op naam van de Leverancier.
6.3. Pas zodra de facturen door de aangesloten Opdrachtgever volledig betaald zijn aan Flexwerkportaal, is Flexwerkportaal gehouden zorg te dragen voor doorbetaling (binnen 3 werkdagen) van de gelden die de Leverancier toekomen. Ten aanzien van de betaling vervult Flexwerkportaal uitsluitend een kassiersfunctie. Flexwerkportaal draagt dientengevolge niet het debiteurenrisico. Betaling door Flexwerkportaal aan de Leverancier bevrijdt de Opdrachtgever van zijn betalingsverplichting jegens de Leverancier.
6.4. Wanneer de Opdrachtgever geen gebruik maakt van de kassiersfunctie dan factureert de Leverancier rechtstreeks aan de betreffende Opdrachtgever, op basis van het aantal gewerkte en geaccordeerde uren.

Artikel 7: Garanties en documenten

Leverancier garandeert dat:

7.1. Aanbiedingen via Flexwerkportaal voldoen aan de opgegeven eisen en naar waarheid worden ingevuld.
7.2. Kandidaten toestemming hebben gegeven voor het verwerken van persoonsgegevens.
7.3. Tijdens de duur van de opdracht bij de Opdrachtgever draagt de Leverancier ervoor zorg dat op verzoek onder andere de volgende documenten kunnen worden overgelegd: (A)Kopie inschrijving in het handelsregister niet ouder dan 12 maanden; (B)Verklaring omtrent het Gedrag; (C)SNA verklaring (indien aanwezig)
7.4. Leverancier garandeert dat de registratie in het handelsregister voldoet aan de voorwaarden die van toepassing zijn krachtens de Wet Allocatie Arbeidskrachten Door Intermediairs (WAADI). Leverancier kan dit bewijs (uittreksel) overleggen.

Artikel 8: AVG

8.1 De verwerking van de persoonsgegevens is vastgelegd in de Privacyverklaring van Flexwerkportaal die is te raadplegen en downloaden op de website www.flexwerkportaal.nl
8.2 Persoonsgegevens die door Leverancier worden verstrekt bij de registratie van de onderneming mogen verwerkt worden door Flexwerkportaal.
8.3 Middels inschrijving op een inhuuropdracht verstrekt Leverancier (bijzondere) persoonsgegevens aan Flexwerkportaal. Leverancier geeft nadrukkelijk toestemming aan Flexwerkportaal om de aangeboden gegevens te verwerken
8.4 Leverancier draagt zorg dat wanneer er vrijwillig bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens aan Flexwerkportaal worden verstrekt, dit uitsluitend met nadrukkelijke en aantoonbare toestemming van de betrokkene is gedaan.

Artikel 9: Geheimhouding

Flexwerkportaal, Opdrachtgever en Leverancier houden de vertrouwelijke informatie die zij van elkaar ontvangen geheim en nemen maatregelen om te waarborgen dat hun personeel deze informatie ook geheim houdt.

Artikel 10: Aansprakelijkheid en verzekering

10.1. Flexwerkportaal is niet aansprakelijk voor schade, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou zijn gebaseerd. Deze uitsluiting geldt niet indien schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Flexwerkportaal of haar leidinggevende ondergeschikten. In alle gevallen blijft Flexwerkportaal slechts bemiddelaar.

Artikel 11: Overig

11.1. De nietigheid van een van de bepalingen van deze inschrijfvoorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.
11.2. Flexwerkportaal is bevoegd deze inschrijfvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. Bij gebruikmaking van deze bevoegdheid zal Flexwerkportaal de wijzigingen schriftelijk meedelen aan de Leverancier en de Opdrachtgever.

Artikel 12. Slotbepalingen

12.1. Op deze inschrijfvoorwaarden en te sluiten Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
12.2. Alle geschillen tussen partijen zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter te Den Haag.